Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NHƯ BỔNG- ĐINH THỊ TÌNH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200723-0021
Ngày nộp: 23/07/2020
Ngày hẹn trả: 07/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong