Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN VINH - NGUYỄN THÀNH LUÂN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200722-0033
Ngày nộp: 22/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả