Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ NGỌC TUẤN - TRỊNH THỊ HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200721-0058
Ngày nộp: 21/07/2020
Ngày hẹn trả: 05/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả