Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG QUANG THÀNH- ĐỖ THỊ LAN THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200720-0023
Ngày nộp: 20/07/2020
Ngày hẹn trả: 05/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả