Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HỒNG LAM- NGUYỄN THỊ THẮM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200720-0021
Ngày nộp: 20/07/2020
Ngày hẹn trả: 06/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả