Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HỮU TUẤN- NGUYỄN THỊ TÂM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200717-0057
Ngày nộp: 17/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/02/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong