Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THU TRÂM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200717-0045
Ngày nộp: 17/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả