Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ ĐÌNH HIỀN- NGUYỄN THỊ TRANG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200717-0019
Ngày nộp: 17/07/2020
Ngày hẹn trả: 05/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả