Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN KHÁNH-NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200716-0082
Ngày nộp: 16/07/2020
Ngày hẹn trả: 05/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả