Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN THỰC - TRẦN THỊ HIỀN
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200715-0051
Ngày nộp: 15/07/2020
Ngày hẹn trả: 31/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả