Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DIỆP THỊ THẾ PHƯƠNG- VÕ ĐỨC DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200715-0009
Ngày nộp: 15/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong