Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN TÂM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200713-0063
Ngày nộp: 13/07/2020
Ngày hẹn trả: 05/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả