Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ DIỆP
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200709-0003
Ngày nộp: 09/07/2020
Ngày hẹn trả: 14/07/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả