Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG THỊ KIM CÚC
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200708-0005
Ngày nộp: 08/07/2020
Ngày hẹn trả: 13/07/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả