Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THU HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200708-0023
Ngày nộp: 08/07/2020
Ngày hẹn trả: 09/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong