Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN XUÂN PHƯỚC, NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200707-0065
Ngày nộp: 07/07/2020
Ngày hẹn trả: 14/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong