Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN HƯNG- ĐẶNG THỊ KIM PHÚ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200707-0040
Ngày nộp: 07/07/2020
Ngày hẹn trả: 14/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả