Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHÒNG LĐ-TBXH HUYỆN ĐĂK HÀ (BƯU ĐIỆN)
Mã Biên nhận : 000.00.12.H34-200707-0003
Ngày nộp: 07/07/2020
Ngày hẹn trả: 28/07/2020
Nộp tại: Sở Lao động, Thương binh & Xã hội
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả