Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200706-0070
Ngày nộp: 06/07/2020
Ngày hẹn trả: 20/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả