Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC THẢO- TẠ THỊ LAI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200706-0069
Ngày nộp: 06/07/2020
Ngày hẹn trả: 07/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong