Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN THĂNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200706-0001
Ngày nộp: 06/07/2020
Ngày hẹn trả: 09/07/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong