Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THÀNH HẬU
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200706-0014
Ngày nộp: 06/07/2020
Ngày hẹn trả: 13/07/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả