Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRỌNG THẮNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200703-0073
Ngày nộp: 03/07/2020
Ngày hẹn trả: 24/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong