Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐÌNH LẬP - TRẦN THỊ MỸ GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200703-0047
Ngày nộp: 03/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả