Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM VĂN GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200703-0004
Ngày nộp: 03/07/2020
Ngày hẹn trả: 28/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong