Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRỊNH VĂN XUÂN - NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200702-0084
Ngày nộp: 02/07/2020
Ngày hẹn trả: 04/08/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả