Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH MINH
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200702-0011
Ngày nộp: 02/07/2020
Ngày hẹn trả: 09/07/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả