Kết quả tìm kiếm
Người nộp : A THẠCH
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200702-0059
Ngày nộp: 02/07/2020
Ngày hẹn trả: 10/03/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong