Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200702-0082
Ngày nộp: 02/07/2020
Ngày hẹn trả: 17/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã rút hồ sơ