Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN NHUNG, LÊ THỊ THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200702-0067
Ngày nộp: 02/07/2020
Ngày hẹn trả: 27/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong