Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.03.H34-200630-0002
Ngày nộp: 30/06/2020
Ngày hẹn trả: 29/07/2020
Nộp tại: Sở Tài chính
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả