Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN HÙNG - TRƯƠNG THỊ THƠM
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200701-0052
Ngày nộp: 01/07/2020
Ngày hẹn trả: 16/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong