Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HUY NGỌC
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200630-0072
Ngày nộp: 30/06/2020
Ngày hẹn trả: 13/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả