Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ HUY HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-210621-0001
Ngày nộp: 21/06/2021
Ngày hẹn trả: 07/07/2021
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả