Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VĂN TRƯƠNG NGỌC HẠNH- BÙI CHẤN PHÁT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200630-0046
Ngày nộp: 30/06/2020
Ngày hẹn trả: 01/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả