Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CAO QUỐC VIỆT - PHẠM NGUYỄN YẾN HƯƠNG
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200630-0036
Ngày nộp: 30/06/2020
Ngày hẹn trả: 01/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả