Kết quả tìm kiếm
Người nộp : SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ( A VY)
Mã Biên nhận : 000.00.01.H34-200630-0003
Ngày nộp: 30/06/2020
Ngày hẹn trả: 25/11/2020
Nộp tại: Văn phòng UBND
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả