Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐOÀN SƠN GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200629-0019
Ngày nộp: 29/06/2020
Ngày hẹn trả: 06/07/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả