Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYÊN NGỌC THẠCH- PHẠM THỊ LAN CHI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200629-0029
Ngày nộp: 29/06/2020
Ngày hẹn trả: 30/06/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả