Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN THỊ BẢO CHI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200626-0051
Ngày nộp: 26/06/2020
Ngày hẹn trả: 29/06/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả