Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HIẾU
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200626-0002
Ngày nộp: 26/06/2020
Ngày hẹn trả: 01/07/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả