Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN NGỌC HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.08.H34-200626-0004
Ngày nộp: 26/06/2020
Ngày hẹn trả: 03/07/2020
Nộp tại: Sở Giao thông Vận tải
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong