Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ VĂN NAM- HỒ THỊ LAI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200625-0074
Ngày nộp: 25/06/2020
Ngày hẹn trả: 14/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả