Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN TRƯỞNG
Mã Biên nhận : 000.00.05.H34-200625-0007
Ngày nộp: 25/06/2020
Ngày hẹn trả: 30/06/2020
Nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả