Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN PHƯƠNG ĐẠI- PHẠM THỊ ÁI NHI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200625-0040
Ngày nộp: 25/06/2020
Ngày hẹn trả: 26/06/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả