Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HỮU LỢI- TRẦN NGỤY ANH THI
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200625-0031
Ngày nộp: 25/06/2020
Ngày hẹn trả: 26/06/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả