Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐẶNG VĂN ĐẠT
Mã Biên nhận : 000.00.06.H34-200624-0009
Ngày nộp: 24/06/2020
Ngày hẹn trả: 16/10/2020
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong