Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THANH BÌNH- NGUYỄN THỊ THẢO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200624-0036
Ngày nộp: 24/06/2020
Ngày hẹn trả: 15/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong