Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ VĂN ĐẠI - NGUYỄN THỊ TUYẾT
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200623-0074
Ngày nộp: 23/06/2020
Ngày hẹn trả: 15/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong