Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TẠ VĂN HÙNG- TRẦN THỊ THO
Mã Biên nhận : 000.00.10.H34-200623-0011
Ngày nộp: 23/06/2020
Ngày hẹn trả: 13/07/2020
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả